info@evmotors.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EV Motors B.V. – consument

U kunt de Algemene Voorwaarden ook als pdf opvragen via email info@evmotors.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 2. overeenkomst buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen EV Motors en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte en/of vestiging van EV Motors dan wel wordt gesloten met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is;
 3. maatwerk: de producten die door EV Motors worden vervaardigd zijn maatwerk en worden op basis van specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van individuele keuzes en/of beslissingen van de consument zijn gemaakt;
 4. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop buiten verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen;
 6. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst buiten verkoopruimte af te zien.

Artikel 2 – Identiteit

EV Motors B.V., gevestigd aan de Everlaan 28, 6705 DJ Wageningen (tevens bezoekadres).
Telefoonnummer: 0317 – 356944.
E-mailadres: info@evmotors.nl
Inschrijvingsnummer Handelsregister: 75406853
BTW identificatienummer: NL860271213B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EV Motors en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen EV Motors en de consument.
 2. Uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld.
 3. Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Het aanbod van producten bij de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, de totale prijs van het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met EV Motors, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop EV Motors met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval EV Motors gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EV Motors niet.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EV Motors passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt EV Motors zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Bij annulering van de overeenkomst door de consument dient de consument de daadwerkelijk geleden schade van EV Motors te vergoeden.

Artikel 6 – Herroeping

 1. Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden worden, conform redelijke instructies van EV Motors. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. EV Motors geeft dan bij het aanbod de kosten van terugzending indicatief op.
 2. Indien bij herroeping door de consument bij retour ontvangst van het product niet voldaan is aan artikel 6 lid 1, behoudt EV Motors het recht een naar eigen inzicht hoogte van retourvergoeding te belasten aan de consument tot aan 100% van de aankoopsom vermeerderd met de transportkosten.
 3. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde artikelen gedurende het retour transport zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.
 4. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal EV Motors dit bedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen.
 5. Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat EV Motors een product die volgens specificaties van de consument is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. EV Motors heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hierop gewezen.
 6. Bij aankoop van producten of diensten binnen verkoopruimte, heeft de consument het recht om de aankoop met opgave van redenen kosteloos te ontbinden indien hij dit kenbaar maakt in de redelijk gestelde termijn van 48 uur na aankoopdatum. Indien de consument de ontbinding kenbaar maakt na de redelijk gestelde termijn van 48 uur, is de consument een schadevergoeding verschuldigd aan EV Motors. Deze is gebaseerd op de kosten die EV Motors heeft gemaakt. Indien er nog geen definitieve datum is  afgesproken voor het leveren van bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de totale koopsom. Indien er een definitieve datum is afgesproken voor het leveren van het bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn van 35% van de totale koopsom. Indien de consument op de dag van levering van het door hem bestelde product of dienst kenbaar maakt de overeenkomst te willen ontbinden, is hij een schadevergoeding verschuldigd van 50% aan EV Motors.
 7. EV Motors zal de aanbetaling in mindering brengen op de schadevergoeding die de consument verschuldigd is zoals kenbaar is gemaakt in lid 5. Indien de schadevergoeding de aanbetaling overstijgt zal de consument een factuur voor het verschil ontvangen.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. EV Motors staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. EV Motors staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. EV Motors staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door EV Motors gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
 3. Een door EV Motors als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van EV Motors kan doen gelden op grond van de wet.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de garantie voorwaarden zoals bepaald door de fabrikant/leverancier van de producten geleverd aan EV Motors en zoals meegeleverd aan de consument tezamen met het product zijnde twee jaar op alle mechanische en elektrische delen met uitzondering van de accu. Op de accu geldt een garantie termijn van zes maanden. De garantie betreft alleen op het product en niet op uren en eventuele transport en/of verzendkosten benodigd voor afhandeling van de garantie aanspraak.
 5. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: – normale slijtage; – het door de consument niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; – schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen, buitensporig gebruik; – reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door EV Motors gemachtigd zijn.
 6. Garantie en service op locatie alleen in Nederland, excl. Waddeneilanden. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van € 60,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument.
 7. EV Motors is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en persoonlijke schade.

Artikel 8 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk bij de levering van het product te geschieden. EV Motors kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van 100% van de bedongen prijs.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal EV Motors de consument aanzeggen om binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van de gestelde termijn van 14 dagen, is de consument over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 2% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente verschuldigd en is EV Motors gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, alsmede alle voortvloeiende kosten.
 3. Bij aankoop buiten verkoopruimte dient de betaling direct bij aankoop van het product te geschieden.

Artikel 9 – Levering

 1. De door EV Motors opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.
 2. EV Motors zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal EV Motors zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.
 5. EV Motors bezorgt alleen op het Nederlandse vasteland. Bezorging op de Waddeneilanden is mogelijk, mits de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden door de consument worden vergoed.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door EV Motors geleverde producten blijven eigendom van EV Motors totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
 2. De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd.
 3. Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

Artikel 11 – Klachten en klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij de ondernemer. De consument kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of EV Motors niet binnen bekwame tijd van de gebreken in kennis stelt.
 2. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument EV Motors in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan EV Motors een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product indien mogelijk, ofwel terugname van het product indien door de consument kan worden voldaan aan artikel 6.
 3. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar EV Motors is gevestigd.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1. EV Motors is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.